Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP z oznako PR 37 - osnutek - Športno društvo PREDDVOR

Pojdi na vsebino

Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP z oznako PR 37 - osnutek

Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje, kjer je predviden športni park Voke, je namenjen pridobivanju smernic od vseh deležnikov, ki morajo podati svoja stališča/pripombe/soglasja pred potrditvijo na Občinskem svetu.
(4.2.) Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem:
(4.3.) Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji:
(4.4.) Zazidalna situacija:
(4.5.) Prikaz ureditev glede poteka gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro:
(4.8.) Načrt parcelacije:
IZSEK IZ VELJAVNEGA OPN OBČINE PREDDVOR S PRIKAZOM LEGE PROSTORSKE UREDITVE NA ŠIRŠEM OBMOČJU:
PRIKAZ STANJA PROSTORA:
Nazaj na vsebino